Наукові школи

Значним поступом та активністю характеризується наукова робота кафедри трудового, екологічного та аграрного права. З 2006 року – часу створення кафедри трудового, екологічного та аграрного права її колектив сформувався як активна наукова спільнота, зусилля якої спрямовані на успішне розв’язання актуальних науково-практичних проблем у галузі екологічного, земельного та аграрного права; трудового права України.

Сьогодні еколого-правовий напрям досліджень координує зав. кафедри д.ю.н., проф. Н. Р. Кобецька, вихованка львівської юридичної школи (кандидатська дисертація на тему «Екологічні права громадян України» під керівництвом доктора юрид. наук, проф. С. М. Кравченко захищена в 1998 році). У 2016 році Надія Романівна успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Дозвільне та договірне регулювання використання природних ресурсів в Україні» (науковий консультант – доктор юрид. наук, професор, академік АПрН України Н. Р. Малишева). Під керівництвом Н. Р. Кобецької та за її безпосередньої участі готуються та успішно захищені дисертаційні дослідження, опубліковано ряд монографічних, навчальних видань, науково-практичний коментар до Водного Кодексу України.

Конкретні напрямки наукових досліджень актуалізуються та отримують подальший розвиток у працях випускників профільної аспірантури, які поповнюють ряди викладацького складу інституту. Еколого-правова тематика є пріоритетним напрямом наукових пошуків к.ю.н., доц. Г. В. Мороз, к.ю.н., доц. С. М. Романко, к.ю.н., доц. З. В. Яремак, к.ю.н. Л. Р. Данилюк, які є випускниками аспірантури Університету:

– доцент Г. В. Мороз у 2006 році під керівництвом канд. юрид. наук Н. Р. Кобецької захистила кандидатську дисертацію на тему: «Правове регулювання участі громадськості в прийнятті рішень у галузі охорони довкілля», зараз працює над докторською дисертацією на тему «Публічні та приватні інтереси в екологічному праві: проблеми співвідношення та взаємодії» (науковий консультант – доктор юрид. наук, професор Н. Р. Кобецька);

– доцент З. В. Яремак  у 2009 році під керівництвом канд. юрид. наук Н. Р. Кобецької захистила кандидатську дисертацію на тему:  «Правове регулювання ведення державних кадастрів природних ресурсів», нині працює над затвердженою темою докторської дисертації «Еколого-правові конфлікти та їх врегулювання в Україні» (науковий консультант – доктор юрид. наук, професор Н. Р. Кобецька);

– викладач Л. Р. Данилюк достроково до завершення навчання в аспірантурі з відривом від виробництва у 2017 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правовий режим мисливських природних ресурсів в Україні» (науковий керівник – доктор юрид. наук, професор Н. Р. Кобецька).

Земельно-правовий та аграрно-аграрний напрям досліджень представляють д.ю.н., доц. О. А. Вівчаренко, к.ю.н., доц. Н. О. Багай, ряд учнів якої нині є дипломованими кандидатами юридичних наук:

– професор О. А. Вівчаренко у 2005 році захистив кандидатську дисертацію «Гарантії права власності на землю в Україні», а у 2015 році – докторську дисертацію на тему: «Правова охорона земель України» (науковий керівник і консультант – доктор юрид. наук, професор В. Л. Мунтян);

– доцент Н. О. Багай у 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток науки аграрного права України» під керівництвом доктора юрид. наук, професора Н. І. Титової), сьогодні завершує докторське дисертаційне дослідження «Теоретичні проблеми розвитку аграрного законодавства України в умовах євроінтеграції» (науковий консультант – доктор юрид. наук, професор М. В. Шульга).