Про кафедру

 

 

Кафедра є структурним підрозділом Університету та Навчально-наукового Юридичного інституту, що проводить навчально-виховну і методичну роботу з ряду споріднених навчальних дисциплін і здійснює наукову та науково-дослідну діяльність за певними напрямами.

Очолює кафедру д.ю.н., проф. Кобецька Надія Романівна.

На кафедрі працюють: к.ю.н., доц. Багай Н.О., д.ю.н., доц., заступник директора Юридичного інституту, проф. кафедри Вівчаренко О.А.,  к.ю.н., доц. Кохан Н.В., к.ю.н., доц. Мороз Г.В., к.ю.н.,  к.ю.н., викл. Данилюк Л.Р., лаборант Стигар А.А.

Кафедра забезпечує читання профільних навчальних дисциплін для студентів денної та заочної форми спеціальності 081 Право в Навчально-науковому Юридичному інституті, зокрема: «Земельне право України», «Трудове право України», «Екологічне право України», «Аграрне право України»,  «Набуття та реєстрація прав на землю», «Правова охорона земель України», «Правовий режим земель сількогосподарського призначення», «Договірне регулювання екологічних відносин», «Дозвільна система у сфері використання природних ресурсів», «Еколого-правова конфліктологія», «Організаційно-правові форми сільськогосподарського виробництва», «Право екологічної безпеки» та ряду спецкурсів: «Право соціального забезпечення», «Соціальні допомоги за законодавством України», «Право навколишнього середовища ЄС», «Збереження біорізноманіття та правовий режим екологічної мережі», «Конституційно-правові засади охорони довкілля та використання природних ресурсів», «Управління в галузі охорони довкілля та природокористування», «Правова охорона вод», «Вирішення земельних спорів», «Правові засади землеустрою»  а також відповідних дисциплін в Педагогічному інституті.

Навчальний процес повністю забезпечений навчально-методичним та інформаційним матеріалом, над розробкою та удосконаленням яких постійно працює професорсько-викладацький склад кафедри.

Всі викладачі кафедри активно займаються науковою роботою, є авторами та співавторами:

навчальних підручників та посібників:

1. Кобецька Н.Р. Екологічне право України: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2007 (2-е видання, 2008 р.).

2. Земельне право України: Підручник // Г.В. Анісімова, Н.О. Багай, А.П. Гетьман, В.І. Гордєєв, Н.В. Ільницька та ін./ За редакцією доктора юридичних наук М.В. Шульги. Київ: Юрінком Інтер, 2004.

3. Аграрне право України: Підручник // Багай Н.О., Бондар Л.О., Гуревський В.К., Луняченко А.В., Пащенко О.М. / За ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2007.

4. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України. Науково-навчальний посібник // Титова Н.І., Позняк С.П., Гуревський В.К., Багай Н.О. Ільків Н.В. та ін. / За ред. доктора  юрид. наук, проф. Н.І. Титової. – Львів: ПАІС, 2005.

5. Здійснення та захист корпоративних прав в Україні (цивільно-правові аспекти) /Васильєва В.А., Калаур І.Р., Кашина О.В., Кобецька Н.Р., Луць В.В., Саракун І.В. // за заг. ред. проф. Луця В.В. – Тернопіль: Видавництво “Підручники і посібники”, 2007).

монографій:

1. Вівчаренко О.А. Гарантії права власності на землю в Україні: Монографія. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ, 2006.

2. Вівчаренко О.А. Правова охорона земель в Україні: Монографія / О.А. Вівчаренко. – К: Юрінком Інтер, 2010.

3. Мороз Г.В. Правове регулювання участі громадськості в прийнятті рішень у галузі охорони довкілля [Монографія] / Г.В. Мороз. – Івано-Франківськ, 2008.

4. Романко С.М. Економіко-правовий механізм забезпечення екологічної безпеки сільськогосподарської продукції : Монографія. – Івано-Франківськ, Місто НВ, 2011.

5. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Правове регулювання переведення працівників на іншу роботу: Монографія. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2014.

6. Кобецька Н. Р. Дозвільне і договірне регулювання використання природних ресурсів в Україні: питання теорії та практики : монографія / Н. Р. Кобецька. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2016.

7. Кобецька Н. Р. Договірне регулювання природноресурсових відносин / Н. Р. Кобецька, В. В. Семків // Договір як універсальна форма правового регулювання : монографія / за заг. ред. В. А Васильєвої. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2016. – С. 334–351.

8. Кобецька Н. Р. Кримінально-правова політика у галузі злочинів проти довкілля: проблеми та сучасні тенденції / Н. Р. Кобецька // Політика у сфері боротьби зі злочинністю України: теоретичні та прикладні проблеми : монографія / за ред. П. Л. Фріса, В. Б. Харченка. – Івано-Франківськ-Харків, 2016. – С. 332-341.

9. Данилюк Л. Р. Правовий режим мисливських природних ресурсів в Україні : монографія / Л. Р. Данилюк. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2017. – 173 с.

10. Kobetska N., Romanko S. Recent developments in Ukraine. Environmental Mediation: An International Survey / еdited by: Catherine Choquette, Veronique Fraser. UK: Routledge, 2017. P. 22-44.

науково-практичних коментарів:

1. Науково-практичний коментар Водного кодексу України / Н.О. Багай, Н.Р. Кобецька, І.В. Мироненко [та ін.] ;  за заг. ред. Н.Р. Кобецької. – К. : Юрінком Інтер, 2010.