Вихід з друку тому 14 «Екологічне право» Великої української юридичної енциклопедії

У всеукраїнському видавництві «Право» Національної академії правових наук України побачив світ черговий том «Великої української юридичної енциклопедії». Це видання у 20-ти томах започатковане Національною академією правових наук України, Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого. Чотирнадцятий том «Екологічне право» містить матеріали, що висвітлюють сучасний стан та перспективи розвитку доктрини екологічного права і законодавства.

 

 

 

 

 

 

 

 

У ньому подано поняття й категорії, які стосуються засадничих положень екологічного права – предмета, методу, системи, джерельної бази, а також усіх без винятку інститутів: управління у сфері природокористування та охорони довкілля, право власності на природні ресурси та право природокористування, екологічні права, екологічна, радіаційна та ядерна безпека, зони надзвичайної екологічної ситуації, юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства, право водокористування, лісокористування, надрокористування, користування рослинним і тваринним світом, охорона атмосферного повітря, правовий режим екомережі та природно-заповідного фонду тощо.

Авторами Енциклопедії є науковці, які представляють провідні наукові школи екологічного права України. Автором тлумачення окремих понять, вміщених в Енциклопедії, виступила також зав. кафедри трудового, екологічного та аграрного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, проф. Надія Кобецька.