Кафедра сьогодні

Кафедра трудового, екологічного та аграрного права є структурним підрозділом Університету та Навчально-наукового юридичного інституту, що проводить навчально-виховну і методичну роботу з ряду споріднених навчальних дисциплін, здійснює наукову та науково-дослідну діяльність за певними напрямами.

Сьогодні на кафедрі працюють 5 штатних викладачів:

завідувач кафедри, доктор. юрид. наук, професор Н. Р. Кобецька,

доцент кафедри, канд. юрид. наук, доцент Н. О. Багай,

доцент кафедри, канд. юрид. наук, доцент Г. В. Мороз,

доцент кафедри, канд. юрид. наук, доцент Н. В. Кохан,

викладач кафедри, канд. юрид. наук Л. Р. Данилюк.

За сумісництвом професором кафедри є заступник директора Юридичного інституту, доктор юридичних наук, доцент О. А. Вівчаренко.

Виконання навчального навантаження кафедри забезпечують також: к.ю.н., доцент, доцент кафедри судочинства З.В. Яремак, к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального права Ю.В. Кернякевич-Танасійчук.

Допоміжну діяльність щодо організаційно-технічного забезпечення кафедри виконує лаборант А. А. Стигар.

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук С. М. Романко у вересні 2017 року прийнята в докторантуру Прикарпатського національного університету та працює над дисертаційним дослідженням на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

Кафедра забезпечує читання профільних навчальних дисциплін для студентів денної та заочної форми ОС бакалавр та ОС магістр. Набір на навчання в магістратурі за спеціалізацією «екологічне та природоресурсне право» розпочався з 2017 року.

Освітньо-професійна програма із спеціалізації «екологічне та природоресурсне право» для здобувачів магістерського рівня вищої освіти передбачає поглиблене вивчення профільних навчальних дисциплін та набуття знань і формування професійних компетенцій у сфері екологічного, земельного, аграрного, природоресурсного права.

Наукова діяльність здійснюється викладачами відповідно до двох затверджених тематика наукових досліджень кафедри. З 2006 року – часу створення кафедри трудового, екологічного та аграрного права її колектив сформувався як активна наукова спільнота, зусилля якої спрямовані на успішне розв’язання актуальних науково-практичних проблем у галузі екологічного, земельного та аграрного права.

Сьогодні еколого-правовий напрям досліджень координує зав. кафедри д.ю.н., проф. Н. Р. Кобецька. Результатом науково-дослідної діяльності кафедри є успішно захищені дисертаційні дослідження; наукова продукція у вигляді монографій, наукових статей, тез доповідей на конференціях тощо; організовані кафедрою колективні наукові заходи та участь в роботі подібних заходів, що проводяться профільними інституціями інших наукових та навчальних установ щодо обговорення актуальних проблем юридичної науки.

Кафедра тісно співпрацює з відповідними профільними структурами провідних юридичних навчальних і наукових закладів, зокрема, відділом проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, кафедрою земельного та аграрного права та кафедрою екологічного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кафедрою екологічного права та кафедрою земельного та аграрного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедрою аграрного земельного та екологічного права імені академіка Василя Зіновійовича Ярчука Національного університету біоресурсів і природокористування України та іншими. Провідні вчені цих закладів здійснюють наукове консультування докторських дисертацій, виступають рецензентами наукових видань, в спеціалізованих радах відбуваються захисти дисертацій аспірантів і викладачів кафедри навчально-наукового юридичного інституту. Водночас, викладачі кафедри залучаються до рецензування дисертаційних досліджень, які виконуються в цих закладах, беруть участь в спільних наукових конференціях.

Науково-дослідна робота студентів здійснюється шляхом їх участі у виконанні наукових досліджень під керівництвом викладачів відповідно до тематики науково-дослідної роботи кафедри. На кафедрі працює два студентських наукових гуртки. Результатом наукової роботи студентів є участь студентів у конкурсах наукових робіт, інших конкурсах та стипендіальних програмах, підготовка доповідей та участь у роботі студентських наукових конференцій.

В останні роки кафедра активно працює в напрямку розширення міжнародної наукової співпраці, поштовхом до якої стало прийняття в жовтні 2010 р. Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника до членів Академії екологічного права Міжнародного союзу охорони природи (IUCN Academy of environmental law).

У березні 2010 року оформлений навчально-методичний кабінет кафедри з навчальних дисциплін екологічне, земельне, аграрне право, де традиційно проводяться заняття студентів магістратури та робота наукових студентських гуртків.