Викладацький склад

Яремак Зоряна Василівна

кандидат юридичних наук,

доцент,

завідувач кафедри

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

1997-2002 р.р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист»

2002-2007 р.р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, аспірантура (без відриву від виробництва)

2010 р. – кандидат юридичних наук

2014 р. – доцент кафедри судочинства

Місця роботи, професійний досвід

В період з 2002 р. по 2006 р. працювала викладачем юридичного коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 01.09.2008 р. по 31.08.2009 р. – викладач кафедри судочинства Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ України.

2009 – 2019 р.р. – робота на кафедрі судочинства Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, спочатку на посаді викладача (2009 – 2011 р.р.), потім – доцента.

З 01.09.2019 р. – доцент кафедри трудового, екологічного та аграрного права навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З вересня 2020 р. переведена на посаду завідувача кафедри трудового, екологічного та аграрного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника до оголошення конкурсу.

 

1.Яремак З. В. Поняття, суть і призначення державних кадастрів в галузі охорони довкілля. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Зб. наук. ст. 2006. Вип. ХVII. С. 178 – 183.

2.Яремак З. В. Поняття та особливості системи державних кадастрів природних ресурсів. Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 37. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. С. 525 – 532.

3.Яремак З. В. Принципи державних кадастрів природних ресурсів. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Зб. наук. ст. 2008. Вип. ХІХ. С. 166 – 172.

4.Яремак З. В. Співвідношення кадастрової функції з іншими функціями державного управління охороною довкілля. Юридична Україна. 2008. № 9 (69). С. 73 – 78.

5.Науково-практичний коментар Водного кодексу України / Н.О. Багай, Н.Р. Кобецька, І.В. Мироненко [та ін.]; за заг. ред. Н.Р. Кобецької. К. : Юрінком Інтер, 2010. 360 с. (авт. текст – с. 34 – 107).http://shop.yurincom.com/book/Naukovo-praktichniy-komentar-Vodnogo-kodeksu-Ukraini/

6.Яремак З. В. Захист трудових прав вчителів в Європейському суді з прав людини. Правовий путівник для освітян: практичний посібник із підвищення правової обізнаності педагогів/ Логвінова М.В., Гичка К.І.та ін. Калуш : ПП «Артекс», 2012. С. 57 – 65.http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/6454

7.Яремак З. В. Поняття та класифікація державних кадастрів природних ресурсів. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Зб. наук. ст. Вип. ХХХ. Івано-Франківськ. 2012. С. 199 – 212.http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2012_30_24

8.Яремак З. В. Генезис правового регулювання державних кадастрів природних ресурсів в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право».Вип. 20. Ч. ІІ за 2012 р. Т. 2. С. 79 – 83.

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/visnuk_20%20ch.%202%20t.%202.pdf

9.Яремак З. В. Суб’єкти державного управління в галузі ведення державних кадастрів природних ресурсів. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Зб. наук. ст. Вип. ХХХІІ. Івано-Франківськ. 2013. С. 198 – 210.http://lib.pu.if.ua/files/zbirnyky/zb32-2013.pdf

10.Яремак З. В. Порядок ведення державних кадастрів природних ресурсів: правовий аспект. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право».Вип. 21. Ч. ІІ. Т.2. С. 109–114.http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/visnuk_21%20ch.%202%20t.%202.pdf

11.Яремак З. В. Система органов государственного контроля в области природопользования. Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь». 2013. № 9/3 (261). С. 299 – 303. http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2013/9-3/75.pdf

12.Яремак З. В. Реалізація права на доступ до правосуддя з питань захисту екологічних прав. Права людини і довкілля в новій Україні: на честь професора С. М. Кравченко: збірник статей та тез міжнародного дисциплінарного симпозіуму, 20-21 вересня 2014 р. Львів, 2015 р. 432 с. С. 168 – 176; 373 – 381.http://647202.epl.web.hosting-test.net/attachments/article/1712/1758_EPL_Kravchenko_Tezu_Finale_for_WEB.pdf

13.Яремак З. В. Державне управління водними ресурсами України та Польщі: порівняльний аналіз. Biuletynpolsko-ukraiński «Polityka i prawowspółczesnejEuropy». 1/2016.URL: http://www.polukr.net/blog/2016/05/biuletyn-polsko-ukrainski-polityka-prawo-wspolczesnej-europy/

14.Яремак З. В. Еколого-правовий конфлікт: поняття, ознаки. Екологічне право України. 2016. № 3-4. С. 78 – 83.http://nbuv.gov.ua/UJRN/eklprukr_2016_3-4_17.

15.Яремак З. В. Юридичний механізм врегулювання еколого-правових конфліктів (постановка проблеми). Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. Вип. 45. С. 85–95.

16.Яремак З. В. Про дискреційні повноваження у судовій практиці адміністративних судів України та Європейського суду з прав людини. Правові позиції Європейського суду з прав людини у правозастосовній практиці України: зб. наук. пр. викл. каф. судочинства / за ред. М. К. Галянтича. Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2017. С. 184–206. http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/6566

17.Yaremak Zoryana. Environmental Conflict as a Socio-Legal Phenomenon.Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2018. 5(2). P. 190–197.URL: http://lib.pnu.edu.ua/files/Visniki/Jornal%20pnu/journal-5-2.pdf

18.Danyliuk L.R., Kobetska N.R., Yaremak Z.V.The Problems of Municipal Waste Management in the Context of European Integration. Environmental Policy and Law. 2018. Vol. 48 (6). P. 430-435. Doi: 10.3233/EPL-180112.

19.Яремак З. В. Соціальна природа еколого-правового конфлікту.Прикарпатський юридичний вісник: зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». Івано-Франківськ, 2019. № 2 (27). С. 79 – 82. DOI: https://doi.org/10.32837/pyuv.v0i2(27).193

20.Яремак З. В. Місце інституту вирішення земельних спорів в системі земельного права.Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: зб. наук. статей. Івано-Франківськ, 2019. Вип. 51. С. 99 – 110.DOI:https://doi.org/10.15330/apiclu.51.99-110

21.Яремак З. В. Способи захисту прав на землю: співвідношення норм матеріального і процесуального права.Екологічне право України. 2019. № 4. С. 42 – 46. DOI:https://doi.org/10.37687/2413-7189.2019.4.7

22.KobetskaN.R.,DanyliukL.R., YaremakZ.V.EnvironmentalMigration. Environmental Policy and Law. 2019. Vol. 49 (6). P. 395-400. DOI:https://doi.org/10.3233/EPL-190193

Наукова діяльність

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Правове регулювання ведення державних кадастрів природних ресурсів» (науковий керівник – д.ю.н., проф. Н.Р. Кобецька). Дисертація захищена в 2009 р. у спеціалізованій раді Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ).

Тема докторської дисертації «Еколого-правові конфлікти та їх врегулювання в Україні», затверджена рішенням Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол № 1 від 31.08.2017 р.), науковий консультант – д.ю.н., проф. Н.Р. Кобецька.

Автор понад 90 наукових та навчально-методичних публікацій, в тому числі співавтор науково-практичного коментаря до Водного кодексу України та 2 публікацій у виданнях, проіндексованих у базі даних Scopus.

Організаційна діяльність

Член редакційної колегії фахового наукового періодичного видання «Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України» (видання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника).

Один з представників університету в Академії екологічного права Міжнародного союзу охорони природи ООН (IUCN Academy of Environmental Law).

Член вченої ради навчально-наукового юридичного інституту.

Керівник школи науково-педагогічної майстерності.

Дописувач газети «Юрфакти».

E-mail: zoryana.yaremak@pnu.edu.ua

Тел: (0342)50-78-22

Навчально-науковий юридичний інститут

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кобецька Надія Романівна

доктор юридичних наук,

професор

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

1988-1993 р. р. – Львівський державний університет імені Івана Франка, спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист»

1993-1997 р. р. – Львівський державний університет імені Івана Франка, аспірантура (без відриву від виробництва)

1999 р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

2002 р. – доцент кафедри теорії та історії держави і права

2014 р. – професор кафедри трудового, екологічного та аграрного права

2016 р. – доктор юридичних наук, спеціальність 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

Місця роботи, професійний досвід

Після закінчення Львівського державного університету імені Івана Франка (1993 р.) прийнята на посаду асистента кафедри теорії та історії держави і права Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.

В період з 1993 по 2000 р. працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента названої кафедри.

З 2000 по 2006 р. – завідувач кафедри теорії та історії держави і права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

В серпні 2006 р. прийнята на посаду завідувача новоствореної кафедри господарського та екологічного права Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ.

У вересні 2008 р. повернулась на роботу в Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника та обрана на посаду завідувача кафедри трудового, екологічного та аграрного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З червня 2012 по жовтень 2014 р. – робота на посаді проректора з науково-педагогічної роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З грудня 2014 р. по серпень 2020 р. – завідувачка кафедри трудового, екологічного та аграрного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З вересня 2020 р. – на посаді професора цієї кафедри.

 1. Здійснення та захист корпоративних прав в Україні (цивільно-правові аспекти) / В. А. Васильєва, І. Р. Калаур,Н. Р. Кобецька [та ін.] ; за заг. ред. проф. В. В. Луця. – Тернопіль : Видавництво “Підручники і посібники”, 2007. – 318 с.
 2. Кобецька Н. Р. Екологічне право України: навч. посіб. / Н. Р. Кобецька. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 352 с. http://shop.yurincom.com/book/Ekolog-chne-pravo-Ukraini–Navch–pos-b—-2-ge-vid—pererob—dop-/
 3. Кобецька Н. Р. Договори на використання природних ресурсів / Н. Р. Кобецька //Розробка механізму правового регулювання договірних відносин у підприємницькій діяльності / за ред. В. В. Луця. – К. : НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2009. – С. 259-274.
 4. Кобецька Н. Р. Форми захисту корпоративних прав / Н. Р. Кобецька //Корпоративне право України: навч. посіб. / В. В. Луць, В. А. Васильєва, О. Р. Кібенко [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Луця. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – С. 305-318.http://shop.yurincom.com/book/Korporatyvne-pravo-Ukrayiny-Pidruchnyk/
 5. Кобецька Н. Р.Особливості та правова природа договорів на використання природних ресурсів / Н. Р. Кобецька // Університетські наукові записки : Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2010. – № 1(33). – С. 90-94.
 6. Кобецька Н. Р.Види та характеристика природноресурсових договорів за законодавством України / Н. Р. Кобецька // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : Збірник наукових статей. Випуск ХХІІІ. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 164-171. http://law.pu.if.ua/uk/library/category/2.html
 7. Кобецька Н. Р. Видача дозволів на спеціальне водокористування: окремі питання законодавчого регулювання та практики здійснення / Н. Р. Кобецька // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : Серія «Право» / Ред. кол. : Д. О. Мельничук (голова) та ін. – Київ, 2010. – Випуск 156. – С. 196-204.
 8. Науково-практичний коментар Водного кодексу України / Н. О. Багай, Н. Р. Кобецька, І. В. Мироненко [та ін.] ;  за заг. ред. Н. Р. Кобецької. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 360 с. http://shop.yurincom.com/book/Naukovo-praktichniy-komentar-Vodnogo-kodeksu-Ukraini/
 9. Кобецька Н. Р.Особливості прав на природні ресурси / Н. Р. Кобецька // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : Збірник наукових статей. Випуск ХХVI. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011. – С. 194-201. http://law.pu.if.ua/uk/library/category/2.html
 10. Охорона прав суб’єктів корпоративних відносин : монографія / Луць В. В., Васильєва В. А.,Кобецька Н. Р. [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Луця. – К. : НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2013. – 194 с. – С. 176-186.
 11. Romanko S., Kobetska N.Shale Gas Development in Ukraine: Risks and Current Regulation. COUNTRY REPORT: UKRAINE / S. Romanko, N.  Kobetska // IUCN Academy of environmental law E-Journal (ISSN – 1929-6088). – Issue 4. – 2013. – Р. 270-275. – Access mode : http://www.iucnael.org/en/e-journal/current-issue-.html
 12. Кобецька Н. Р.Екологізація кримінального законодавства: сучасний стан, перспективи та пропозиції / Н. Р. Кобецька // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2013. – Том 26 (65). – № 2-1 (Ч.2). – С. 205-210. http://sn-jurid.crimea.edu/arhiv/2013/26_2_p2_law/029kobets.pdf
 13. Кобецкая Н.Современные особенности правового регулирования отношений по использованию природных ресурсов / Н. Кобецкая // Закон и жизнь. – 2013. – № 9/3 (261). – С. 92-95. http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2013/9-3/23.pdf
 14. Кобецька Н. Р.Система документів дозвільного характеру у сфері використання природних ресурсів / Н. Р. Кобецька // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : Збірник наукових статей. Випуск 33. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. – С. 187-199. http://law.pu.if.ua/uk/library/category/2.html
 15. Кобецька Н. Р.Становлення законодавчого регулювання та особливості оренди водних об’єктів / Н. Р. Кобецька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2013. – Вип. 5. Том 1. – С. 133-135. http://www.lj.kherson.ua/pravo05/part_1/39.pdf
 16. Кобецька Н. Р. Договори у відносинах користування мисливськими угіддями / Н. Р. Кобецька // Право і суспільство. – 2014. – № 1-2. – С. 99-102. http://www.pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2014/1-2_2014/23.pdf
 17. Кобецька Н.Р.Дозвільна система у сфері користування надрами / Н. Р. Кобецька // Право і суспільство. – 2014. – № 3. – С. 140-146. http://www.pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2014/3_2014.pdf
 18. Кобецька Н.Р. Дозволи і договори в механізмі правового регулювання природокористування / Н. Р. Кобецька // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. Вип. 71. – Одеса : Юридична література, 2014. – С. 242-247. http://www.apdp.in.ua/v71/35.pdf
 19. Кобецька Н. Р.Комплексний характер правового регулювання використання природних ресурсів / Н. Р. Кобецька // Evropský politický a právní diskurz. – 2014. – Svazek 1. – 6. vydání. –S. 629-636. http://eppd13.cz/wp-content/uploads/2014/2014-1-6/63.pdf
 20. Кобецька Н. Р.Екологізація законодавства у сфері використання природних ресурсів / Н. Р. Кобецька // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : Збірник наукових статей. Випуск 35. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – С. 158-169. http://law.pu.if.ua/uk/library/category/2.html
 21. Kobetska NadiiaPermits for the use of natural resources in Ukraine: present regulation, problems and perspectives / Nadiia Kobetska // Evropský politický a právní diskurz. – 2015. – Svazek 2. – 2. vydání. – S. 225-228. http://eppd13.cz/wp-content/uploads/2015/2015-2-2/36.pdf
 22. Кобецька Н. Р.Договірне регулювання надрокористування в Україні [Електронний ресурс]  / Н. Р. Кобецька // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 3. – С. 105–109. – Режим доступу : http://www.lsej.org.ua/3_2015/30.pdf
 23. Кобецька Н. Р.Договірне регулювання довгострокового тимчасового користування лісами [Електронний ресурс]  / Н. Р. Кобецька // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 1. – С. 142–145. – Режим доступу : http://pap.in.ua/1_2015/43.pdf
 24. Кобецька Н. Р. Договори використання природних ресурсів у системі договірного регулювання екологічних відносин / Н. Р. Кобецька // Часопис Київського університету права. – 2015/1. – С. 220–225. http://kul.kiev.ua/images/chasop/2015_1/CHAS15_1.pdf
 25. Кобецька Н. Р.Види, підстави і порядок набуття права водокористування за законодавством України і Польщі [Електронний ресурс] / Н. Р. Кобецька // Biuletyn polsko-ukraiński «Polityka i prawo współczesnej Europy». 1/2016. http://www.polukr.net/blog/2016/05/vidi-pidstavi-i-poriadok-nabutja-prava-vodokoristuvanja-za-zakonodavstvom-ukraini-i-polszczi/.
 26. Кобецька Н. Р.Природоресурсні дозволи в системі документів дозвільного характеру / Н. Р. Кобецька. – Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2016. – Випуск 36. – Том 1. – С. 193–196. http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.36/part_1/45.pdf
 27. Кобецька Н. Р. Договірне регулювання природноресурсових відносин / Н. Р. Кобецька, В. В. Семків // Договір як універсальна форма правового регулювання : монографія / за заг. ред. В. А Васильєвої. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2016. – С. 334–351.
 28. Кобецька Н. Р. Кримінально-правова політика у галузі злочинів проти довкілля: проблеми та сучасні тенденції / Н. Р. Кобецька // Політика у сфері боротьби зі злочинністю України: теоретичні та прикладні проблеми : монографія / за ред. П. Л. Фріса, В. Б. Харченка. – Івано-Франківськ-Харків, 2016. – С. 332-341.
 29. Кобецька Н. Р.Дозвільне і договірне регулювання використання природних ресурсів в Україні: питання теорії та практики : монографія / Н. Р. Кобецька. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2016. – 271 с.
 30. Кобецька Н. Р. Правовий режим використання природних ресурсів: поняття, особливості. Екологічне право України. 2016. №3-4. С. 37–43.http://aup.org.ua/екологічне-право-2016-№3-4#_Toc475442621
 31. Кобецька Н. Р.Дозволи та договори в системі правового регулювання відносин використання природних ресурсів: сучасний стан, перспективи поєднання. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : Збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. Вип. 45. С. 8–20. http://lib.pnu.edu.ua/files/zbirnyky/zb45nwcs17.pdf.
 32. Kobetska N., Romanko S.Recent developments in Ukraine. Environmental Mediation: An International Survey / еdited by: Catherine Choquette, Veronique Fraser. UK: Routledge, 2017. P. 22-44. https://www.routledge.com/Environmental-Mediation-An-International-Survey/Choquette-Fraser/p/book/9781138048089.
 33. Кобецька Н. Р. Імплементація положень Директиви ЄС 94/22/ЄС у систему надрового законодавства України. Екологічне право України. 2017. №3-4. С. 22–28.
 34. Nadiya KobetskaThe Integrated Environmental Permit: Requirements of EU Legislation, Practice of its Implementation in Poland, Prospects for Ukraine. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2018. 5 (2). P. 33-44. http://journals.pnu.edu.ua/index.php/jpnu/article/view/3218/3274.
 35.  Кобецька Н. Р. Інтегрований екологічний дозвіл: вимоги законодавства ЄС, практика реалізації в Польщі, перспективи для України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 51. Том 1. С. 155–163. http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.51/part_1/35.pdf.
 36. Danyliuk L.R., Kobetska N.R., Yaremak Z.V. The Problems of Municipal Waste Management in the Context of European Integration. Environmental Policy and Law. 2018. Vol. 48 (6). P. 430-435. Doi: 10.3233/EPL-180112. https://content.iospress.com/articles/environmental-policy-and-law/epl180112.
 37. Кобецька Н. Р. Особливості правового режиму національних парків за законодавством Республіки Польща: зб. наук. статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2019. Вип. 50. С. 119-132. 
 38. Кобецька Н. Р. Дефініції базових категорій екологічного права (на прикладі законодавства Польщі). Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2019. Вип. 59 Т. 2. С. 7-10.  http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/index.php/archiv?id=179
 39. KobetskaN.R.,DanyliukL.R., YaremakZ.V.EnvironmentalMigration. Environmental Policy and Law. 2019. Vol. 49 (6). P. 395-400. DOI:https://doi.org/10.3233/EPL-190193
 40. Малишева Н. Р., Кобецька Н. Р. Правові питання сертифікації продукції органічного сільськогосподарського виробництва. Органічне сільськогосподарське виробництво в Україні: правові засади ведення: монографія /за заг. ред. М. В. Шульги. Харків: Юрайт, 2020. С. 99–111.
 41. Kobetska N. The specifics of teaching environmental law: conclusions from the university professor’s experience. International scientific journal “Internauka”. Series: “Juridical Sciences”. 2020. № 5. С. 34–41.DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-5-5929

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації «Екологічні права громадян України». Дисертація захищена в 1998 р. у спеціалізованій раді Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України (м. Київ) під керівництвом доктора юридичних наук, професора С. М. Кравченко.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: «Дозвільне та договірне регулювання використання природних ресурсів в Україні» (науковий консультант – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Н. Р. Малишева). Дисертація захищена в грудні 2016 р. в спеціалізованій раді Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України (м. Київ)

Автор понад 170 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі автор навчального посібника з грифом МОН України «Екологічне право України» (2007, 2009 (2-е видання)),  співавтор і редактор науково-практичного коментаря до Водного кодексу України, автор 1 одноособової та співавтор 6-ох колективних монографій, співавтор підручника з грифом МОН України «Корпоративне право України» (2010). У 2018-2019 році вийшли з друку 3 публікації у виданнях, проіндексованих у базі даних Scopus, серед яких колективна монографія (видавництво: UK, Routledge).

Забезпечує підготовку аспірантів, під керівництвом захищено 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: Мороз Г. В.  (2006 р.); Яремак З. В.  (2010 р.); Семків В. В  (2014 р.); Данилюк Л.Р. (2017 р.); Жидан О. С. (2019 р.). В даний час керує підготовкою трьох аспірантів (Махно Н. В., Кошелюк Т.В., Шукало І. В.) та докторантів (Мороз Г.В., Яремак З. В.).

Науковий керівник теми наукового дослідження кафедри трудового, екологічного та аграрного права «Вдосконалення правового регулювання земельних, аграрних та екологічних відносин в умовах адаптації до законодавства ЄС» (номер державної реєстрації 0110U003028).

Організаційна діяльність

Відповідальний секретар міжнародного наукового журналу «Право і суспільство» (International Scientific Journal “Law&Society”) (видання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника), академічного журналу Прикарпатського національного університету «Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University», член редакційної колегії фахових наукових журналів, включених в категорію «Б» – «Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України» (видання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника), «Екологічне право» (видання Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, та Інституту законодавчих передбачень та правової експертизи).

Неодноразово залучалася до роботи в акредитаційних експертних комісіях МОН для проведення акредитаційних експертиз щодо підго­товки фахівців за освітньо-професійною програмою «Право». З 2019 р. – експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (спеціальність 081 Право).

Приділяє значну увагу підвищенню професійного рівня, набуттю та обміну досвіду. Є одним з представників університету в Академії екологічного права Міжнародного союзу охорони природи ООН Академії екологічного права Міжнародного союзу охорони природи (IUCN Academy of Environmental Law), що дає можливість участі в міжнародній науковій співпраці (міжнародних конференціях, спільних міжнародних публікаціях); учасник короткотермінових науково-практичних програм стажування та навчальних програм (програма «Відкритий світ», 14-24.09.2011, Чикаго), спеціальні курси з питань правозастосування та кримінального переслідування злочинів проти довкілля та злочинів у сфері лісового господарства (24-28.07.2013, 28.09-2.10.2015, Будапешт) на базі Міжнародної правоохоронної Академії (ILEA). У 2019 році пройшла конкурсний відбір в рамках «Нагороди імені Івана Виговського» (програма ініційована під патронатом Президента Польщі за участю провідних польських університетів) та отримала право стажування впродовж 4 місяців 2019/2020 н.р. в двох польських університетах.

E-mail: nadiia.kobetska@pnu.edu.ua

Тел: (0342)50- 78- 22

Навчально-науковий юридичний інститут

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

Багай Надія Онуфріївна

кандидат юридичних наук,

доцент,

суддя Верховного Суду

 

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

1994 р. – Львівський державний університет імені Івана Франка, спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист»

2002 р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

2006 р. –  доцент кафедри трудового, екологічного та аграрного права.

Місця роботи, професійний досвід

До 2004 р. – працювала в органах місцевого самоврядування.

З 1999 року – працювала за сумісництвом в Юридичному інституті Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

2004 – 2019 р. на постійній основі здійснювала викладацьку діяльність в Юридичному інституті Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника на посадах викладача, доцента.

В 2019 році успішно пройшла конкурс та призначена на посаду судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду

З 2019 року працює на посаді доцента кафедри за сумісництвом.

      1. Земельне право України: Підручник / Г.В.Анісімова, Н.О.Багай, А.П.Гетьман, В.І.Гордєєв, Н.В.Ільницька            та ін.; за редакцією доктора юридичних наук М.В.Шульги. Київ: Юрінком Інтер, 2004. С.22-25.

 1. Аграрне право України: Підручник /Багай Н.О., Бондар Л.О., Гуревський В.К., Луняченко А.В., Пащенко О.М. ; за ред. О.О.Погрібного. К.: Істина, 2007. 448 с.  С.19-71.
 2. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України. Науково-навчальний посібник / Титова Н.І., Позняк С.П., Гуревський В.К., Ільків Н.В. та ін. ; за ред. доктора юрид. наук, проф. Н.І.Титової. Львів: ПАІС, 2005. С.288-316.
 3. Багай Н.О.Представители науки аграрного права Украины. Аграрное и земельное право.  2006.  №3.  С.129-143.
 4. Багай Н.О.Оплата праці у сільському господарстві: правові питання. Бюлетень Національної служби посередництва і примирення.  2009.  №11-12.  С. 17-21.
 5. Науково-практичний коментар Водного кодексу України /Н.О.Багай, Н.Р.Кобецька, І.В.Мироненко та ін.; за заг. ред. Н.Р.Кобецької. К. : Юрінком Інтер, 2010. 360 с.
 6. Земельне право: підручник / М.В.Шульга,Н.О.Багай, В.І.Гордєєв та ін.; за ред. М.В.Шульги. Харків:Право, 2013.  520с.  С. 29-36.URL:  http://lib.pu.if.ua/elibrary.php
 7. Багай Н.О.Сучасне законодавче регулювання діяльності фермерських господарств: окремі проблеми. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2016.   № 40. Том 1.  С.114-117.
 8. Багай Н.О.Аграрна політика України та Польщі: законодавче регулювання. Biuletyn polsko-Ukraiński „Polityka i prawo współczesnej Europy”. 2016. №1. URL: http://www.polukr.net/blog/2016/05/biuletyn-polsko-ukrainski-polityka-prawo-wspolczesnej-europy/
 9. Багай Н.О.Принципи аграрного права та законодавства України: проблеми законодавчого закріплення.  Jurnalul juridic national: teorie şi practică.  2016.  №6 (22). С.107-110.
 10. Багай Н.О. Періоди розвитку аграрного законодавства України. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. Випуск  45. C.26–33. http://lib.pnu.edu.ua/files/zbirnyky/zb45nwcs17.pdf
 11. Багай Н.О. Особливості законодавства про виробничо-господарську діяльність в аграрному секторі України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2017. № 46. Том 1. С.101–104. http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.46/part_1/24.pdf
 12. Bahai Nadiia. Legislative Regulation of the Production of Organic Agricultural Products in Ukraine. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2018. Vol. 5, No. 2. P. 83–90.http://journals.pnu.edu.ua/index.php/jpnu/article/view/3222
 13. Багай Н.О.Понятя та форми систематизації аграрного законодавства України. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 4. С. 199–201. URL: http://www.pap.in.ua/4_2018/56.pdf
 14. Багай Н.О. Вид використання земельної ділянки. Велика українська юридична енцтклопедія: у 20 т. Том 16: Земельне та аграрне право. / Редкол. М.В.Шульга (голова), В.В.Носік, П.Ф.Кулинич (заст. голови) та ін. Нац акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2019. С. 49-52.
 15. Багай Н.О. Земельні ділянки особистих селянських господарств. Велика українська юридична енцтклопедія: у 20 т. Том 16: Земельне та аграрне право. / Редкол. М.В.Шульга (голова), В.В.Носік, П.Ф.Кулинич (заст. голови) та ін. Нац акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2019. С. 233-234.
 16. Багай Н.О. Кадастровий номер земельної ділянки. Велика українська юридична енцтклопедія: у 20 т. Том 16: Земельне та аграрне право. / Редкол. М.В.Шульга (голова), В.В.Носік, П.Ф.Кулинич (заст. голови) та ін. Нац акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2019. С. 316-320.
 17. Багай Н.О. Користувачі земельних ділянок. Велика українська юридична енцтклопедія: у 20 т. Том 16: Земельне та аграрне право. / Редкол. М.В.Шульга (голова), В.В.Носік, П.Ф.Кулинич (заст. голови) та ін. Нац акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2019. С. 338-339.
 18. Багай Н.О. Права на землю особистих селянських господарств. Велика українська юридична енцтклопедія: у 20 т. Том 16: Земельне та аграрне право. / Редкол. М.В.Шульга (голова), В.В.Носік, П.Ф.Кулинич (заст. голови) та ін. Нац акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2019. С. 463-465.
 19. Багай Н.О. Правова охорона земель. Велика українська юридична енцтклопедія: у 20 т. Том 16: Земельне та аграрне право. / Редкол. М.В.Шульга (голова), В.В.Носік, П.Ф.Кулинич (заст. голови) та ін. Нац акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2019. С. 497-499.
 20. Багай Н.О. Система земельного права. Велика українська юридична енцтклопедія: у 20 т. Том 16: Земельне та аграрне право. / Редкол. М.В.Шульга (голова), В.В.Носік, П.Ф.Кулинич (заст. голови) та ін. Нац акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2019. С. 574-575.

Наукова діяльність:

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: “Розвиток науки Аграрного права України”. Дисертація захищена в 2002 р. у спеціалізованій раді Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України (м. Київ)

Тема докторської дисертації «Теоретико-методологічні засади розвитку аграрного законодавства України в умовах євроінтеграції».

Є автором близько 190 наукових праць, в тому числі співавтором науково-навчального посібника і підручників з земельного та аграрного права.

В даний час керує підготовкою аспіранта Кисилиці Н.Д.

E-mail: bagaj@bigmir.net

Тел: (0342) 50-78-22

Навчально-науковий юридичний інститут

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Вівчаренко Олег Антонович

доктор юридичних наук,

професор кафедри,

Заслужений юрист України,

заступник директора Навчально-наукового юридичного інституту

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

1974 – 1980 р.р. – навчання без відриву від виробництва у Львівському університеті на юридичному факультеті, спеціальність «правознавство»

1995 р. вступив до Українського Вільного університету в Мюнхені, який закінчив у 1998 р., де й захистив докторську дисертацію і здобув ступень доктора права Українського університету

2005 р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

07.11.2006 р. – доцент кафедри трудового, екологічного та аграрного права

2015 р. – доктор юридичних наук, спеціальність 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

Місця роботи, професійний досвід

З 01.03.1983 р. – юрисконсульт Приладобудівного заводу м. Івано-Франківська

З 01.07.1992 р. – начальник юридичного відділу Приладобудівного заводу м. Івано-Франківська

З02.07.1992 р. – заступник декана історичного факультету Івано-Франківського педінституту

З 01.09.1994 р. по 05.11.1997 р. – декан юридичного факультету Прикарпатського університету ім. В. Стефаника

06.11.1997 – 01.03.2006 р.– доцент кафедри цивільного права та процесу

1.03.2006 – 1.09.2008 р. – доцент кафедри трудового, екологічного та аграрного права

З вересня 2008 року призначений на посаду заступника директора  Юридичного інституту, доцент кафедри трудового, екологічного та аграрного права (за сумісництвом)

З 11.12.2015 р. – професор кафедри трудового, екологічного та аграрного права (за сумісництвом)

 1. Вівчаренко О.А.Гарантії права власності на землю в Україні: Монографія. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ, 2006. – 195 с.
 2. Вівчаренко О.А.Правова охорона земель в Україні : Монографія. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 333 с.
 3. Вівчаренко О. А.Правова охорона земель: питання єдності технічних та правових вимог / О. А. Вівчаренко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право. Збірник наукових праць. – 2013. – Випуск 5. – С. 45-49.
 4. Вивчаренко О. А.К вопросу и системи правовой охраньі земли в Украине // О. А. Вивчеренко // Закон и жизнь. –2013. – № 9/3. – С. 14-19.http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2013/9-3/04.pdf
 5. Вівчаренко О. А.Правове регулювання охорони земельних правовідносин України / О. А. Вівчаренко // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 38. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2015. – С. 135–141.
 6. Вівчаренко О. А.Державна комплексна система спостереження за станом земель є складовою правової охорони земель.Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : Збірник наукових статей. Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. Вип. 40. С. 114–120.
 7. Вівчаренко О. А.Проблеми охорони навколишнього середовища України. Екологічне право України. 2016. № 3-4. С. 11–14.
 8. Вівчаренко О. А.Механізм правового регулювання земельних відносин в Україні.Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : Збірник наукових статей. Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. Вип. 45. С. 20–26.http://lib.pnu.edu.ua/files/zbirnyky/zb45nwcs17.pdf
 9.  Вівчаренко О. А.Правові стандарти та вимоги щодо охорони земель, передбачені законодавством         України. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: зб. наук. статей. 2019. Випуск 49.С.158-164.DOI:https://doi.org/10.15330/apiclu.49.158-164
 10. Вівчаренко О. А.Контроль за використанням та охороною земель України: контрольна функція. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: зб. наук. статей. 2019. Випуск 50.С.114-119.DOI:https://doi.org/10.15330/apiclu.50.114-119
 11. Vivcharenko Oleh A.,Moroz Galyna V., Kokhan Nataliya V. LawEnforcementIssuesinNaturalResourceLegislation. Journal of Environmental Management and Tourism. Winter 2019. Volume X, Issue 7 (39). Р. 1559-1567. DOI: https://doi.org/10.14505//jemt.10.7(39).13
 12. Kovalyshyn Oleksandr R.,Vivcharenko Oleh A.,Pitsyk, Khrystyna Z. ReorganizationandBankruptcyinUkraine:TheIssueofLegalTransplants. JournalofAdvancedResearchinLawandEconomics. 2019. Volume 10. N 5. P. 1485-1492.

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації «Гарантії права власності на землю в Україні». Дисертація захищена у 2005 році у спеціалізованій раді Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України (м. Київ).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук «Правова охорона земель України». Дисертація захищена в квітні 2015 р. в спеціалізованій раді Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України (м. Київ).

Автор понад 90 наукових праць, з них 2 монографії.

Організаційна діяльність

 1. Голова Комісії по вирішенню трудових спорів;
 2. Віце-президент Асоціації українських правників;
 3. Голова обласної Асоціації українських правників;
 4. Віце-президент Світового конгресу українських юристів.

E-mail: oleh.vivcharenko@pnu.edu.ua

Тел: (0342) 59-61-11

Навчально-науковий юридичний інститут (ауд. 110)

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

Мороз Галина Василівна

кандидат юридичних наук,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

1996-2001 р.р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «юрист»

2002-2006 р.р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, аспірантура (без відриву від виробництва)

2006 р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

2011 р. – доцент кафедри трудового, екологічного та аграрного права

Місця роботи, професійний досвід

В період з 2001 р. по 2003 р. працювала в  головному управлінні сільського господарства і продовольства Івано-Франківської облдержадміністрації

З вересня 2002 року працювала асистентом кафедри теорії та історії держави і права Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника (за сумісництвом).

З вересня 2003 р. прийнята на посаду асистента кафедри теорії та історії держави на постійній основі. З 2004 по 2006 рік перебувала на посаді старшого викладача даної кафедри.

З 2006 року та на даний час працює на посаді доцента кафедри трудового, екологічного та аграрного права навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 1. Мороз Г.В.Правове регулювання участі громадськості в прийнятті рішень у галузі охорони довкілля [Монографія] / Мороз Г.В. – Івано-Франківськ, 2008. – 168 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: lib.pu.if.ua
 2. Мороз Г.В.Громадське обговорення як форма участі громадськості у прийнятті екологічно значимих рішень // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – Івано-Франківськ, 2008. – Випуск XX. – С.156-161.
 3. Мороз Г.В.Суть та зміст категорії екологічного інтересу / Г.В. Мороз // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. – Миколаїв, 2009. – Випуск 38. – С.201-207.
 4. Мороз Г.В.Науково-практичний коментар Водного кодексу України / За заг. ред. Н.Р. Кобецької. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 360 с. (гл. 12, 19, 20, 21).
 5. Мороз Г.В.До питання про підстави набуття права оренди землі / Г.В. Мороз // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. – Івано-Франківськ, 2010. – Випуск ХХII. – С.110-115.
 6. Мороз Г.В.Правове регулювання громадського екологічного контролю / Г.В. Мороз // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. – Івано-Франківськ, 2010. – Випуск XXIV. – С. 139-143.
 7. Мороз Г.В.Право спільної сумісної власності на земельну ділянку: окремі питання / Г.В. Мороз // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. – Івано-Франківськ, 2011. – Випуск XXV. – С. 115-119.
 8. Halyna MorozLand Law Problems in the Ukraine / IUCN Academy of Environmental Law // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iucnael.org/en/e-journal/current-issue-.html
 9. Мороз Г.В.Механізм реалізації громадських екологічних інтересів в процедурі оцінки впливу на довкілля / Мороз Г.В. // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 2014. – Випуск 36. – С.204-213.
 10. Мороз Г.В.Екологічний конфлікт як соціальне та правове явище / Г.В. Мороз // Сучасні тенденції та перспективи розвитку аграрного, земельного та екологічного права: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 травня 2015 р.), присвяченої 90-річчю від народження академіка В.З. Янчука / за ред. проф. В.М. Єрмоленка. – К. : Видавничий центр НУБіП України, 2015. – С. 320-323.
 11. Мороз Г.В.Екологічний конфлікт як соціальне та правове явище / Г.В. Мороз // Сучасні тенденції та перспективи розвитку аграрного, земельного та екологічного права : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 травня 2015 р.),  присвяченої 90-річчю від народження академіка В. З. Янчука / за ред. В. М. Єрмоленка. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2015. – С. 320-323.
 12. Мороз Г.В.Регулювання ринку земель в Україні та Польщі / Г.В. Мороз //  [Електронний ресурс] Biuletyn polsko-ukraiński «Polityka i prawo współczesnej Europy». – 1/2016. – Режим доступу : http://www.polukr.net/blog/2016/05/biuletyn-polsko-ukrainski-polityka-prawo-wspolczesnej-europy/
 13. Мороз Г.В.Сучасний досвід зарубіжних країн в правовому регулюванні колективних способів ведення сільського господарства / Мороз Г.В. // Правові проблеми розвитку сільських територій України : матеріали Круглого столу, присвяченого пам’яті відомого українського вченого-правознавця, члена-кореспондента НАН України, академіка НАПрН України В. І. Семчика (м. Київ, 9 грудня 2015 р.). – К. : Вид-во «Прінт сервіс», 2015. – С. 149–153.
 14. Мороз Г.В.Земля як особливе публічне благо / Г.В. Мороз // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукраїнського «круглого столу» присвяченого 40-річчю кафедри соціального права (1 квітня 2016 р.). – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка; Український центр соціально-правових досліджень, 2016. – С. 168–171.
 15. Мороз Г.В.Проблеми правового забезпечення інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи / Г.В. Мороз // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали «круглого столу» (м. Київ, 27 травня 2016 р.) / за ред. М. В. Краснової, Т. О. Коваленко. – Чернівці : Кондратьєв А. В., 2016. – С. 363-366.
 16. Мороз Г.В.Державно-приватне партнерство у сфері екології / Г.В. Мороз // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України (м. Одеса, 9-10 вересня 2016 року) / відп. ред. проф. І. І. Каракаш. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 171–174.
 17. Мороз Г.В.Публічно-приватне партнерство у сфері використання та охорони земель. Екологічне право України. 2016. № 3-4. С. 54–59. http://aup.org.ua/екологічне-право-2016-№3-4
 18. Мороз Г.В.Конституційно-правова та доктринальна модель публічної власності на природні ресурси. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Випуск 41. С.119-128.
 19. Мороз Г.В.Зміна цільового призначення земельних лісових ділянок: проблеми забезпечення публічних та приватних інтересів. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Випуск 45. С.65-75.http://lib.pnu.edu.ua/files/zbirnyky/zb45nwcs17.pdf
 20. Мороз Г.В.Концесія природних ресурсів: законодавчі та наукові положення. Юридичний науковий електронний журнал.  № 6. C. 177-179. URL: http://lsej.org.ua/6_2017/52.pdf
 21. Moroz G.Legal Environmental Constraints: General Theoretical Aspect. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 5(2). P. 122–129. doi: 10.15330/jpnu.5.2.122-129.http://journals.pnu.edu.ua/index.php/jpnu/article/view/3227
 22. Мороз Г.В. Екологічний інтерес як об’єктивний фактор правоутворення. Порівняльно-аналітичне право. № 4. С. 211-214. http://www.pap.in.ua/4_2019/59.pdf
 23. Мороз Г.В. Груповий позов як засіб захисту права на безпечне для життя та здоров’я навколишнє природне: перспективи впровадження. «Visegrad Jurnal on Human Rights». 2019. № 5. С. 125-130. http://vjhr.sk/archive/2019_5/part_2/22.pdf
 24. Мороз Г.В., Стусяк В.М. Правова сутність публічних природоресурсних сервітутів. “Evropsky politicky a pravni diskurz”. 2020. № 1. С. 86-91. https://eppd13.cz/wp-content/uploads/2020/2020-7-1/eppd_2020_7_1.pdf
 25. Oleh A. Vivcharenko, Galyna V. Moroz, Nataliya V. Kokhan Law Enforcement Issues in Natural Resource Legislation.  Journal of Environmental Management and Tourism.Winter 2019. Volume X, Issue 7 (39). Р. 1559-1567. DOIhttps://doi.org/10.14505//jemt.10.7(39).13https://journals.aserspublishing.eu/jemt
 26. Мороз Г.В. Сутність правових обмежень в екологічному праві. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. 2019. № 8 (20). С. 142-150. https://visnyk.iful.edu.ua/випуск-журналу-№-820/мороз-г-в-сутність-правових-обмежень-в/
 27. Мороз Г.В. Відображення інтересів в механізмі правового регулювання екологічних відносин: окремі аспекти. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 2019. Випуск 51. С. 88-99. DOI:https://doi.org/10.15330/apiclu.51.88-99
 28. Мороз Г.В. Дефекти еколого-правового регулювання. Екологічне право України. 2019. № 3-4. С. 31-36. DOI:https://doi.org/10.37687/2413-7189.2019.4.5
 29. Мороз Г.В. Захист екологічних прав та інтересів у судовому порядку. Міжнародний журнал «Право і суспільство». 2019. № 9. С. 65-73. URL: https://scijournals.pnu.edu.ua/index.php/LS/article/view/3852/4435
 30. 30. Мороз Г.В. Категорія «інтерес» із позиції еколого-правового підходу. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2020. Том 31(70). № 2. С. 10-14. http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/2_2020/part_2/5.pdf
 31. Мороз Г.В. Інституціоналізація інтересів у контексті забезпечення екологічної функції держави. Часопис Київського університету права.2020. № 1. С. 270-273. http://kul.kiev.ua//images//A/Chasopis/CHAS20_1.pdf

Наукова діяльність

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Правове регулювання участі громадськості в прийнятті рішень у галузі охорони довкілля» (науковий керівник – д.ю.н., проф. Н.Р. Кобецька). Дисертація захищена в 2006 р. у спеціалізованій раді Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (м. Київ).

З 01 вересня 2019 року зарахована на навчання до докторантури на денну форму зі спеціальності 081 – право.

Тема докторської дисертації: «Публічні та приватні інтереси в екологічному праві: проблеми співвідношення та взаємодії», затверджена рішенням Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол № 12 від 27.12.2012 р.). (науковий консультант –доктор юридичних наук, професор Н.Р. Кобецька).

Автор понад 70 наукових та навчально-методичних публікацій, в тому числі співавтор науково-практичного коментаря до Водного кодексу України та 1 публікації у виданні, проіндексованому у базі даних Scopus.

Організаційна діяльність

Один з представників університету в Академії екологічного права Міжнародного союзу охорони природи ООН (IUCN Academy of Environmental Law).

Член науково-методичної ради навчально-наукового юридичного інституту.

Дописувач газети «Юрфакти».

Здійснює керівництво діяльністю наукового гуртка з проблем земельного права.

E-mail: galyna.moroz@pnu.edu.ua

Тел: (0342)50-78-22

Навчально-науковий юридичний інститут

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

Кохан Наталія Василівна

кандидат юридичних наук,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

1998-2003р.р. – Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист, викладач права».

2003-2006р.р. – аспірантура Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

2009р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.05 – трудове право;  право соціального забезпечення

2013р. – доцент кафедри трудового, екологічного та аграрного права

Місця роботи, професійний досвід

Після закінчення Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та під час перебування в аспірантурі в період 2004-2006 р.р. працювала на кафедрі цивільного права та процесу Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 2006р. – викладач, а пізніше доцент кафедри трудового, екологічного та аграрного права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 1. Кохан Н.В.Поняття та сутність оскарження у трудовому праві / Н. В. Кохан // Юридична Україна. – 2007. – № 9. – С. 58-62.
 2. Гарантії трудових прав працівників та шляхи їх удосконалення: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.05 / Н.В. Кохан; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2008. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
 3. Кохан Н.В.Міжнародно-правове закріплення гарантій трудових прав працівників [Електронний ресурс] / Н. В. Кохан // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – 2010. – Вип. 24. – С. 150-158. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apvchzu_2010_24_31.pdf
 4. Кохан Н.В.Удосконалення правового регулювання гарантій, що забезпечують виконання працівниками покладених на них обов’язків [Електронний ресурс] / Н. В. Кохан // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – 2010. – Вип. 25. – С. 180-187. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apvchzu_2010_25_38.pdf
 5. Кохан Н.В.Актуальні проблеми забезпечення гарантій трудових прав працівників з роботодавцями – фізичними особами та шляхи їх удосконалення [Електронний ресурс] / Н. В. Кохан // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – 2011. – Вип. 27. – С. 212-218. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apvchzu_2011_27_35.pdf
 6. Кохан Н.В.Актуальні проблеми впровадження гарантій, що забезпечують виникнення трудових правовідносин [Електронний ресурс] / Н. В. Кохан // Юридична Україна. – 2011. – №10. – С.55-60. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/Yurukr/2011_10/11.pdf
 7. Кохан Н.В.Правові проблеми реалізації гарантій, що забезпечують зміну трудових правовідносин [Електронний ресурс] / Н. В. Кохан // Юридична Україна. – 2012. – №6. – С.62-66. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/Yurukr/2012_6/12.pdf
 8. Кохан Н.В.Застосування правових норм у трудовому законодавстві / Н. В. Кохан // Актуальні проблеми соціального права. Матеріали всеукраїнського «круглого столу» присвяченого 40-річчю кафедри соціального права (1 квітня 2016р.). – Львів: Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка; Український центр соціально-правових досліджень, 2016. – С. 140-142.
 9. Кохан Н.В.Застосування позовної давності у трудовому праві / Н. В. Кохан // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина [Текст] : Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (13-14 травня 2016 року) – Івано-Франківськ, 2016. – С. 98-101.
 10. Кохан Н. В.  Юридичний механізм правозастосування у науці трудового права. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. Випуск 45. С.196-205.http://lib.pnu.edu.ua/files/zbirnyky/zb45nwcs17.pdf
 11. Кохан Н.В. Окремі аспекти припинення трудових правовідносин з підстав, передбачених у п.1 ст.36 КЗпП України та ст.38 КЗпП України. Юридична Україна. 2016. №9-10. С. 66-71.http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2016_9-10_11
 12. Кохан Н.В. Позовна давність та виплата середнього заробітку при припиненні трудових правовідносин.  Юридична Україна. 2017. № 87-8. С. 79-84.http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2017_7-8_14
 13. Кохан Н. В.Теоретичні засади договірного регулювання трудових правовідносин. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Випуск 48.С.115-125. http://lib.pnu.edu.ua/files/Visniki/actual-problem/zb48-2018.pdf
 14. Кохан Н.В. Вирішення трудових спорів у спрощеному позовному провадженні.  Юридична Україна. 2019. № 1-2. Ст.55-59. https://yurincom.com/wp-content/uploads/2019/05/YU-1-2-zmist.pdf
 15. Кохан Н.В. Зміст поняття правозастосування. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Випуск 50. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019.С.145-157.file:///C:/Users/Natalya/Downloads/2100-Article%20Text-4397-1-10-20200219.pdf
 16. O. Vivcharenko, G. Moroz, N. Kokhan«LawEnforcementIssuesinNaturalResourceLegislation» JournalofEnvironmentalManagementandTourism, VolumeIX, Issue 7 39 Winter 2019. St. 1559-1567. https://journals.aserspublishing.eu/jemt .
 17. Кохан Н.В.Застосування як форма реалізації норм трудового права. Проблеми нормотворення, реалізації та тлумачення норм права в світлі загальновизнаного принципу верховенства права: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 3-4жовтня 2019р.) Івано-Франківськ, 2019. С.165-168.

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації «Гарантії трудових прав працівників та шляхи їх удосконалення». Дисертація захищена в 2008р. у спеціалізованій вченій раді Одеської національної юридичної академії за спеціальністю 12.00.05. – трудове право; право соціального забезпечення. Під керівництвом доктора юридичних наук, професора Хуторян Наталії Миколаївни.

Автор понад 65 наукових та науково-методичних публікацій.

Науковий керівник теми наукового дослідження кафедри трудового, екологічного та аграрного права «Актуальні проблеми забезпечення права на працю та шляхи їх удосконалення» (номер державної реєстрації 0111U007988).

Організаційна діяльність

З 2009 року голова профспілкового бюро НН Юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Є членом КТС, яка діє при ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Член вченої ради навчально-наукового юридичного інституту.

Керівник студентського наукового гуртка «Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення».

У 2007 році отримала Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Викладач-куратор юридичної клініки навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

E-mail: natalia.kohan@pnu.edu.ua

Тел: (0342)50-78-22

Навчально-науковий юридичний інститут

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Данилюк Леся Романівна

кандидат юридичних наук,

викладач

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь

2008-2013 р.р. – Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист, викладач права»

З 2013 р. поступила на навчання в аспірантуру Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (без відриву від виробництва)

2017 р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

Місце роботи, професійний досвід

У період з жовтня 2013 року по серпень 2014 року працювала в головному управлінні Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області.

В серпні 2014 року прийнята на посаду лаборанта кафедри трудового, екологічного та аграрного права. У листопаді цього ж року переведена на посаду старшого лаборанта кафедри.

У серпні 2015 року прийнята за сумісництвом на посаду асистента кафедри трудового, екологічного та аграрного права.

У вересні 2017 року переведена на посаду викладача кафедри трудового, екологічного та аграрного права.

 1. Данилюк Л. Р. Мисливське господарство: поняття, особливості, завдання та функції / Л. Р. Данилюк // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – 2014. – Вип. 34. – С. 241–250.
 2. Данилюк Л. Р. Мисливські природні ресурси як об’єкти екологічного права: [електронний ресурс] / Л. Р. Данилюк // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 5. – С. 177–181. – Режим доступу: http://pap.in.ua/5_2014/52.pdf.
 3. Данилюк Л. Р. Полювання як вид спеціального використання мисливських тварин: [електронний ресурс] / Л. Р. Данилюк // Теорія і практика правознавства. – 2014. – Вип. 2 (6). – Режим доступу: http://tlaw.nlu.edu.ua/article/download/63425/58837.
 4. Данилюк Л. Р. Розуміння правовідносин використання мисливських природних ресурсів та їх суб’єкти / Л. Р. Данилюк // Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. – 2015. – № 2 (1). – С. 102–105. – Режим доступу: http://jurnaluljuridic.in.ua/archive/2015/2/part_1/22.pdf.
 5. Данилюк Л. Р. Характеристика суб’єктного складу правовідносин використання мисливських природних ресурсів / Л. Р. Данилюк // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – 2015. – Вип. 38. – С. 141–151.
 6. Данилюк Л. Р. Правовий режим мисливських угідь за законодавством України і Республіки Польща: [електронний ресурс] / Л. Р. Данилюк // Polityka i prawo współczesnej Europy. – 2016. – № 1. – Режим доступу: http://www.polukr.net/uk/blog/2016/04/pravovyj-rezim-myslivskich-ugid-za-zakonodavstwom-ukraini-i-respubliki-polszcza/.
 7. Danyliuk L. Contractual regulation of using hunting lands / L. Danyliuk // Evolution of private law. – 2016. – Issue 1. – P. 111–120.
 8. Данилюк Л. Р. Правовий режим мисливських природних ресурсів за законодавством України / Л. Р. Данилюк // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 12. – С. 121–125. – Режим доступу: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2016/12/23.pdf.
 9. Данилюк Л. Р. Правовий режим мисливських природних ресурсів в Україні : монографія / Л. Р. Данилюк. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2017. – 173 с.
 10. Данилюк Л. Р. Охорона та відтворення мисливських тварин і середовища їх перебування / Л. Р. Данилюк // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – 2016. – Вип. 41. – С. 35–46.
 11.  Данилюк Л. Р. Поняття, види та особливості використання мисливських природних ресурсів.Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 45. – С. 43–52.
 12. Danyliuk L. The River Basin Principle of Water Resources Management in the Legislation of the European Union and Ukraine. Journal of VasylStefanykPrecarpathian National University. Ivano-Frankivsk, 2018. Vol 5, No 2. P. 99–106. URL: http://journals.pu.if.ua/index.php/jpnu/article/view/3224/3286. (Last accessed: 29.07.2018).doi: 10.15330/jpnu.5.1.99-106.
 13. Danyliuk Lesia R.,Kobetska Nadiia R., YaremakZoryana V. The Problems of Municipal Waste Management in the Context of European Integration. Environmental Policy and Law.Amsterdam,Volume 48. Number 6. P. 430–435. doi: 10.3233/EPL-180112.
 14. Данилюк Л. Р.Басейновий принцип управлінняводними ресурсами: поняття, зміст і стан впровадження в Україні. НауковийвісникУжгородськогонаціональногоуніверситету. Серія Право. Ужгород, 2018. Вип. 51, Т. 1. С. 151–154. URL: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.51/part_1/34.pdf. (датазвернення: 29.09.2018).
 15. KobetskaNadiia,DanyliukLesia, YaremakZoryana.Environmental Migration. Environmental Policy and Law. Amsterdam, 2019. Volume 49. Number 6. P. 395–400. doi: 10.3233/EPL-190193.
 16. Данилюк Л. Р.Проблемні аспекти поводження з побутовими відходами в Україні у контексті євроінтеграції. Право і суспільство. Дніпро, 2019. № 4. С. 121–126. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2019/4_2019/19.pdf. (дата звернення: 18.10.2019). doi: 10.32842/2078-3736-2019-4-17.
 17. Данилюк Л. Р.Основи поводження з відходами за міжнародним, європейським та вітчизняним законодавством. Юридичний науковий електронний журнал. Запоріжжя, 2019. № 4. С. 88–91. URL: http://lsej.org.ua/4_2019/24.pdf. (дата звернення: 28.09.2019).

Наукова діяльність

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Правовий режим мисливських природних ресурсів в Україні». Дисертація захищена в березні 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.16 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (м. Київ) під керівництвом доктора юридичних наук, професора Надії Романівни Кобецької.

Є автором 70 наукових на навчально-методичних праць, в тому числі одноособової монографії «Правовий режим мисливських природних ресурсів в Україні» (2017) та співавтором 2 публікацій у виданнях, проіндексованих у базіданих Scopus.

Організаційна діяльність

Член Вченої ради інституту.

Один із представників від Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника в Академіїе кологічного права Міжнародного союзу охорони природи.

Член редакційної колегії фахового наукового видання «Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України» (видання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника).

Керівник студентського наукового гуртка з проблем екологічного права.

Здійснює моніторинг навчально-наукових проектів для викладачів і студентів.

Учасник Школи педагогічної майстерності інституту.

Проводить профорієнтаційну роботу.

E-mail: lesia.danyliuk@pnu.edu.ua

Тел: (0342)50-78-22

Навчально-науковий юридичний інститут

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кисилиця Наталія Дмитрівна

асистент

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

2013-2018рр. – Навчально-науковий юридичний інститут, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

2019 р. – поступила в аспірантуру у Навчально-науковий юридичний інститут, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

2020р. – асистент кафедри трудового, екологічного та аграрного права.

Місця роботи, професійний досвід

З січня по червень 2019 року працювала викладачем в Івано-Франківському коледжі ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій в м. Івано-Франківськ

З лютого по вересень 2019 року працювала юристом в іноземнійкомпанії «GoodvalleyUkraine» у м. Калуш Івано-Франківська обл.

З січня по липень 2020 року проходила стажування у Секретаріаті комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.

 1. Кисилиця Н. Д. Окремі проблеми встановлення та використання прибережних захисних смуг. Еврика-ХІХ. Збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ. 2018. № 19. С. 99-100.
 2. Кисилиця Н. Д. Проблеми реалізації юридичної відповідальності за порушення правового режиму прибережних захисних смуг. Законодавство України: погляд молодих правників: матеріали Всеукраїнської наукової студентської конференції (Івано-Франківськ, 27-28 квітня 2018 р.). Івано-Франківськ. 2018. С. 8-11.
 3. Кисилиця Н. Д. Окремі проблемні питання правового режиму прибережних захисних смуг. Сучасна університетська правова освіта і наука: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 23 лютого 2018 р.). Тернопіль. 2018. С. 203-205.
 4. Кисилиця Н. Д. Законне представництво непрацездатних осіб в адміністративному судочинстві. Еврика-ХVII. Збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ. 2016. № 17. С. 88-90.
 5. Кисилиця Н.Д. Виправдувальні вироки в кримінальному судочинстві. Законодавство України: погляд молодих правників: матеріали Всеукраїнської наукової студентської конференції. Івано-Франківськ. 2016.
 6. Кисилиця Н. Д. Дослідження малоінформативних підписів методом структурно-геометричних характеристик. Еврика-ХVIIІ. Збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ. 2017. № 18. С. 82-83.
 7. Кисилиця Н. Д. Екологічна функція держави. Юрфакти плюс. Івано-Франківськ. 2017. №53 (67). С.12-13
 8. Кисилиця Н. Д. Проблеми загального водокористування. ІІ Всеукраїнський конкурс есе з екологічного права на тему: «Використання природних ресурсів: юридичні гарантії реалізації та захисту». Львів. 2018. № 2
 9. Кисилиця Н. Д. Окремі проблеми правового режиму прибережних захисних смуг. Фонд Віктора Пінчука. Київ. 2018
 10. Кисилиця Н. Д. Юридичні аспекти спадкування земельної ділянки. Вісник компанії «Ґудвеллі Україна» для людей і про людей. Калуш. 2019. № 1. С. 2
 11. Кисилиця Н. Д. Проблеми юридичної природи права оренди землі. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (м. Івано-Франківськ, 30 квітня 2020 р.). Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2020. С. 88–91.
 12. Кисилиця Н.Д. Особливості підстав припинення права оренди землі. Звітна наукова конференція викладачів, докторантів,аспірантів та студентів університету за 2019 рік. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2020.
 13. Кисилиця Н. Д. Поняттяпідставприпинення права орендиземлі. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Івано-Франківськ, 2020. Вип. 52

Тема дисертації «Припинення права оренди землі».

E-mail:

natalia.kysylytsya@pnu.edu.ua

Тел: (0342)50-78-22

Навчально-науковий юридичний інститут

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Петранюк Віталія Володимирівна 

лаборант кафедри

 

Контакти

E-mail: vitaliya.petranuk@pnu.edu.ua

Тел: (0342)50-78-22

Навчально-науковий юридичний інститут

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника